Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2013

kinglay
Januz Miralles
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viasidesign sidesign
kinglay
5448 056b
Reposted frommorela morela viasidesign sidesign
kinglay
1911 a5fd
Reposted fromkayente kayente viasidesign sidesign
9713 15c6
Reposted fromgoniewicz goniewicz viasidesign sidesign
kinglay
9469 55c6
Reposted fromcaraseen caraseen
kinglay
8550 7b24
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabaahha baahha
8514 5366
Reposted fromremonrime remonrime viatoganja toganja
2966 5964
Reposted frommanxx manxx viatoganja toganja
kinglay

October 11 2013

kinglay
0443 cc0d 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viacaraseen caraseen
kinglay
6712 ba26 500
Reposted fromTurnUp TurnUp viacaraseen caraseen

October 02 2013

kinglay
Reposted fromrickmiller rickmiller viaafrica africa

October 01 2013

kinglay
4309 9a91
Reposted fromczk czk viasidesign sidesign
kinglay
3007 c359
Reposted fromflesz flesz viaafrica africa

September 30 2013

kinglay
Juliusz, no co Ty.
Reposted fromciarka ciarka viabaahha baahha
kinglay
0231 d422
kinglay
2947 b7da
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viatoganja toganja

September 25 2013

9247 3798
Reposted fromunco unco viaoutkapa outkapa
kinglay
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.

— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamariola mariola
kinglay
Siadam na łóżku i ucieka mi z ust: kurwa mać. Nie wiem gdzie jesteś, o czym myślisz i co robisz. Nie wiem jak wyglądasz i czy się uśmiechasz, ale chyba chciałbym byś tu była. 
 
Reposted fromsziiiz sziiiz viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl